Regulamentul concursului online
"Pastel de Nata te duce în Lisabona"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului ” Pastel de Nata te duce în Lisabona” (numit în cele ce urmează “Concursul”) este compania HONEST FOOD S.R.L., o societate cu răspundere limitată, înregistrată şi funcţionând valabil în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul in ORADEA, Str. Louis Pasteur nr. 18, ap. 2, jud. BIHOR, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/127/2017 şi având codul de identificare fiscala (CIF) RO 36973390 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”)


1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), pe pagina de internet https://www.instagram.com/piata9/?hl=en. Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE ALE CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în perioada 1.07.2021 – 20.07.2021, pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.instagram.com/piata9/?hl=en, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 ore înainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participle orice persoană fizică cu vârsta minimă de 14 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România. Prin înscrierea la acest concurs, persoanele cu vârsta neîmplinită de 18 ani garantează că dețin acordul părinților pentru a participa în Concurs.

3.2. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.3. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe email la contact@piata9.com, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și înmânare a premiului. Dacă una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de câștigător.

3.4. Concursul de desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participanet este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada 1.07.2021 – 20.07.2021 ora 23.59. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

a) să acceseze pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en

b) să dea like și follow Piata9 pe pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en (dacă nu sunt deja fani ai paginii)

c) să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.piata9.ro

d) să încarce un reel despre #Pastel de Nata pe contul său personal instagram cu #Piata9 până la data de 20 iulie 2021

e) să trimită reel-ul realizat și datele sale de contact contact@piata9.com până la data de 20.07.2021 ora 23.59

f) reel-ul înscris în concurs trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

– durată maximă de 30 secunde

– să includă imagine și sunet (muzică sau mesaj audio)

– să evidențieze produsul Pastel de Nata

– să fie un clip original realizat de către participantul la concurs care înscrie respectiva producție video în cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

Fiecare participant poate câștiga premiul (există 1 singur premiu) oferit de Piața9. Premiul constă într-o excursie pentru 2 persoane la Lisabona, și anume transport, cazare 2 nopți și mic dejun incluse.

Câștigătorii vor fi selectați aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți prin intermediul website-ului http://www.random.org/. Numai participanții care transmit corect informațiile și reels solicitate vor fi automat înscriși în tragerea la sorți. Tragerea la sorți va avea loc duminică 25.07.2021. Câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, până a ora 20.00 pe pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en

Premiile vor fi înmânate personal sau transmise în format electronic (rezervări, bilete) câștigătorului, după confirmarea câștigătorului, în termen de 30 zile de la validarea acestuia.

6.1. Valoarea netă totală estimată a premiului este de 4260 RON.

6.2. Organizatorul va trage la sorți câștigătorul, utilizând website-ul http://www.random.org/ din cadrul tuturor participanților valizi înscriși în Concurs, care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 5.1. Pentru premiul se vor extrage și 2 rezerve.

6.3. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en

6.4. Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Instagram sau prin email, în maxim 3 zile de la data notificării pe pagina https://www.instagram.com/piata9/?hl=en, faptul că a primit notificarea de câștig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.

6.5. În cazul în care un câștigător nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași.

6.6. Câștigătorii premiilor vor intra în posesia premiilor în termen de 30 zile de la validare, prin email.

6.7. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv altor paricipanți, cu excepția celor 2 rezerve.

6.8. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant, și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii concursului, către S.C. HONEST FOOD S.R.L., pe adresa ORADEA, Str. Louis Pasteur nr. 18, ap. 2, jud. Bihor. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.9. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăsute fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și în cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de harware sau software.

7.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului https://www.instagram.com/piata9/?hl=en

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de instagram false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă, și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în caza de date de Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

10.2. S.C. HONEST FOOD S.R.L. garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art. 15).

10.3. S.C. HONEST FOOD S.R.L. se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.piata9.ro.